Керівництво архіву:

Директор ЦДНТА України
Семенов Євген Васильович
e-mail: direktor_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-25-67

Здійснює керівництво діяльністю ЦДНТА України, несе персональну відповідальність за виконання покладених на ЦДНТА України завдань.

Заступник директора ЦДНТА України
Балишев Марат Артурович
e-mail: deputy_direktor_cdntau @arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-25-67

Забезпечує виконання закріплених за ним напрямів роботи щодо реалізації державної політики у сфері формування НАФ, використання інформації та користування документами, додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

відповідає за розробку цільових програм, планів розвитку архівної справи і планів роботи ЦДНТА України, науково-видавничої, науково-методичної роботи та забезпечує їх виконання.

 

Заступник директора – головний зберігач фондів ЦДНТА України

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері забезпечення збереженості та державного обліку документів Національного архівного фонду;

здійснює організаційно-методичне керівництво відділом забезпечення збереженості документів, сектором довідкового апарату та обліку документів, лабораторією мікрофільмування та реставрації документів.

 


Відділ формування НАФ та діловодства

Формування НАФ — комплекс організаційних, методичних і практичних рішень та заходів, спрямованих на систематичне поповнення НАФ цінними для суспільства архівними документами та вилучення з нього документів, що втратили свою культурну цінність.
Відділ формування НАФ та діловодства:

  • визначає джерела формування НАФ та складає списки юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду (НАФ);
  • забезпечує комплектування архіву науково-технічною документацією (НТД), документами особових фондів, патентною та усноісторичною  документацією;
  • організовує роботу експертних комісій по експертизі цінності НТД і відбору документів на державне зберігання в юридичних особах- джерелах формування НАФ України;
  • здійснює контроль за станом роботи архівних підрозділів та експертних комісій юридичних осіб – джерел формування НАФ незалежно від форми власності;
  • надає методичну та практичну допомогу юридичним особам в складанні переліків проектів, проблем (тем), НТД з яких підлягає віднесенню до складу НАФ; актів про виділення до знищення НТД, що не підлягає зберіганню; описів документів постійного зберігання; з питань розробки положень про експертну комісію та архівний підрозділ;
  • організовує та проводить постійно діючий короткотерміновий семінар для співробітників державних архівів областей;
  • організовує та проводить семінар - наради з представниками юридичних осіб різних областей України по організації роботи з НТД;
  • надає практичну допомогу архівним підрозділам у заповненні паспорту науково-технічного архіву підприємства, установи та організаціїї;
  • розробляє методичні посібники щодо організаціїї роботи з НТД.

Начальник відділу: Малишева Антоніна Кузьмівна
e-mail: vnafd_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-25-34


Відділ забезпечення збереженості документів

Основна функція відділу забезпечення збереженості документів ЦДНТА України полягяє в створенні і дотриманні оптимальних умов та режимів зберігання і організації заходів щодо зберігання документів з метою підтримання у часі фізико-хімічних характеристик їх матеріальної основи, забезпечення цілостності документальних комплексів і запобігання втратам документів.
Архів забезпечує вільний доступ до документів з відкритою інформацією та архівних довідників і баз даних до них. Виконання тематичних і персональних запитів архів може здійснювати на платній основі або пропонувати споживачу провести самостійний пошук за документами архіву. З метою інформаційного обслуговування у відділі забезпечення збереженості документів створено умови для роботи користувачів з документами архіву; встановлено необхідне технічне обладнання для пошуку та виготовлення копій документів.
Працівники відділу надають консультації з питань забезпечення збереженості документів.

Начальник відділу: Ястреб Лариса Анатоліївна
e-mail: vzzd_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-15-98


Відділ використання інформації документів

Відділ використання інформації документів здійснює організаційне керування використанням інформації документів з фондів ЦДНТА України, видає користувачам документи відповідно до Порядку користування документами Національного архівного фонду.
Працівники відділу проводять ініціативне інформування громадськості про документи з фондів ЦДНТА України, організовують виставки архівних документів та матеріалів довідково-інформаційного фонду, оприлюднюють документну інформацію через засоби масової інформації, читальні зали архівних установ, проводять екскурсії, лекції, відкриті уроки, беруть участь у підготовці інформаційних видань, виконують тематичні запити, видають архівні довідки.

Начальник відділу: Алєксєєнко Анна Олександрівна
Співробітники відділу:
Провідний спеціаліст - Коваль Юлія Юріївна
Науковий співробітник - Голубкіна Ганна Сергіївна
Науковий співробітник - Ожиганов Дмитро Ігорович
Молодший науковий співробітник - Лупай Тетяна Сергіївна

e-mail: vvid_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-15-98


Сектор довідкового апарату та обліку документів

Основними завданнями сектору є здійснення в архіві державного обліку; зберігання облікових документів; створення та використання довідкового апарату до документів Національного архівного фонду, які зберігаються у ЦДНТА України.
У процесі роботи сектор здійснюється вдосконалення довідкового апарату, створюється база даних документів НАФ архіву.
Працівники сектору надають інформацію про склад та зміст документів Національного архівного фонду, які зберігаються в архіві; надають допомогу у розв'язанні питань державного обліку та створення довідкового апарату.

e-mail: vdaod_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-15-98


Сектор експертизи та опрацювання НТД

Завідувач сектору: Дудник Наталія Вікторівна
Тел.: (057) 731-34-34


Лабораторія мікрофільмування та реставрації документів

Завідувач лабораторії: Бульбах Ніна Олександрівна
Тел.: (057) 731-35-86


Фінансово-економічний сектор

Завідувач сектору: Єлфімова Ольга Вікторівна
e-mail: fev_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-34-34


Сектор режимно-секретної роботи

Сектор виконує завдання, які покладено на ЦДНТА України у сфері охорони державної таємниці.

Завідувач сектору: Островерх Тетяна Миколаївна
Тел.: ( 057) 731-25-34


Сектор управління персоналом

Основними завданнями сектору є реалізація державної політики з питань управління персоналом у ЦДНТА України; забезпечення здійснення директором ЦДНТА України своїх повноважень з питань управління персоналом; забезпечення організаційного розвитку ЦДНТА України; добір персоналу в ЦДНТА України; прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, підвищення рівня їх професійної компетентності; здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; документальне оформлення вступу на державну службу проходження та припинення.

Завідувач сектору: Ясько Людмила Олександрівна
e-mail: sokr_cdntau@arch.gov.ua
Тел.: (057) 731-34-34


Відділ господарського та матеріально-технічного забезпечення

Начальник відділу: Хрусіна Вікторія Федорівна
Тел.: (057) 731-35-86

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017