Про стан роботи зі зверненнями громадян в ЦДНТА України у 2016 році

Відповідно до Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 проведено аналіз організації цієї роботи в ЦДНТА України за 2016 рік.

У ЦДНТА України ведеться журнальна реєстрація звернень громадян України, окремо іноземних громадян. Заведений і ведеться журнал обліку особистого прийому громадян керівництвом ЦДНТА України. Також впроваджено електронний облік звернень громадян.

У ЦДНТА України формування справ за зверненнями громадян здійснюється відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

Звернення громадян у ЦДНТА України розглядаються з дотриманням строків їх розгляду. Питання, які порушувались у запитах громадян, були вирішені у термін до 15-ти днів (більшість у строк 5–7 днів). Порушень термінів розгляду звернень громадян у ЦДНТА України не зафіксовано.

Усі непрофільні звернення, згідно з Законом України “Про звернення громадян”, протягом 5 днів переслані до органів, що є  уповноваженими у вирішенні питань, які були порушені у зверненнях, або заявникам надано відповідь про місцезнаходження документів.

Вимоги щодо порядку розгляду звернень окремих категорій громадян не порушувались, звернення будь-якого громадянина до архіву виконувалися негайно.

Наказом ЦДНТА України від 11.01.2016 р. № 04 затверджено оновлений графік особистого прийому громадян. Графік особистого прийому керівництвом ЦДНТА України розміщено у вестибюлі ЦДНТА України та оприлюднено на офіційному веб-сайті архіву у розділі «Звернення громадян» за посиланням http://www.archive.gov.ua/index.php/uk/citizens-appeals-uk/hrafik-pryiomu-hromadian.

Керівництво ЦДНТА України здійснює особистий прийом громадян у приміщенні приймальні згідно з «Порядком організації та проведення особистого прийому громадян у Центральному державному науково-технічному архіві України», затвердженим наказом ЦДНТА України від 28.04.2012 р. № 15.

Відомості щодо режиму роботи архіву, графіку особистого прийому громадян керівництвом ЦДНТА України розміщено у вестибюлі архіву на спеціальному стенді, а також на веб-сайті архіву. Відомості про можливість отримання спеціальних консультацій від фахівців архіву розміщено на веб-сайті архіву. Відомості щодо графіку та порядку роботи читального залу розміщено на стендах у читальному залі та на веб-сайті архіву.

Згідно з наказом ЦДНТА України від 04.10.2010 р. № 75/ОД у ЦДНТА України створено телефон «Гаряча лінія», затверджено графік його роботи. Заведено журнал ведення обліку повідомлень громадян. На телефон «Гаряча лінія» за період його функціонування звернень не надходило. Потребує оновлення склад групи, яка проводить чергування.

У ЦДНТА України аналітична робота проводиться при підготовці квартальних, піврічних та річних звітів, при розробці річних планів роботи, а також при підготовці аналітичних звітів про роботу із запитами та зверненнями громадян для Укрдержархіву,  доповідей на колегію архіву.

На засіданнях колегії ЦДНТА України два рази на рік розглядаються питання про стан роботи із зверненнями громадян в Центральному державному науково-технічному архіві України.

Робота із зверненнями громадян планується у річному плані розвитку архівної справи. При складанні планів роботи із зверненнями громадян враховуються показники бюджету робочого часу, планові показники обсягів та видів робіт.

ЦДНТА України подає аналітичну інформацію Укрдержархіву України відповідно до вимог абзацу 2 пункту 2 наказу Держкомархіву України від 26.02.2008 р. № 37 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права та звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

На офіційному веб-сайті ЦДНТА України розділи: «Інформуємо громадськість» (з рубриками: відповіді на запитання громадян; Про підсумки роботи ЦДНТА України за 2015 рік; «Звернення громадян» (з рубриками: Графік особистого прийому громадян керівництвом ЦДНТА України; Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у ЦДНТА України; Телефон «Гаряча лінія»; Положення про прийом іноземних делегацій, груп та окремих іноземців у ЦДНТА України; Закон України «Про звернення громадян»; Класифікатор звернень громадян; Методика оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади; Інструкція з діловодства за зверненнями громадян; Інструкція про порядок витребування документів соціально-правового характеру; звіт про організацію роботи зі зверненнями громадян у ЦДНТА України за 2015 рік; «Приязна адміністрація»; Інструкція «Організація роботи із зверненнями громадян»); «Доступ до публічної інформації» (з рубриками: Форма запиту на інформацію; Порядок складення та подання запитів на інформацію); «Інтернет-приймальня».

Наприкінці року ЦДНТА України висвітлює результати відповідної роботи із зверненнями громадян на веб-сайті архіву у розділі «Звернення громадян», готує публікації з висвітленням цього питання до періодичної преси. У поточному у газеті «Харьковские известия» за 08.12.2016 р. надруковано статтю «Подводя итог, информируем… (особенности запросов документов Центрального государственного научно-технического архива Украины)», у якій  висвітлено особливості роботи ЦДНТА України із запитами громадян і юридичних осіб та найцікавіші запити, які надходили до архіву протягом 2016 року.

Статтю розміщено на веб-сайті ЦДНТА України у рубриці «Архів у ЗМІ / Публікації» (http://www.archive.gov.ua/ukr/viewpublic/122.html).Відповіді на найчастіші запитання громадян розміщено на веб-сайті ЦДНТА України у рубриці “Інформуємо громадськість”: http://www.archive.gov.ua/ukr/category/vidpovidi.html.

Кількість запитів, що надійшли до ЦДНТА України за 2016 рік – 60, з них: від громадян – 16, від депутатів – 0.

Кількість запитів, що надійшли з України – 52; кількість, що надійшли з інших країни (Російська Федерація, Республіка Білорусь, США) – 8.

Кількість осіб прийнятих на особистому прийомі керівництвом архіву – 5.

Звернень громадян від героїв, інвалідів Великої Вітчизняної війни та від ветеранів війни не було.

До ЦДНТА України у 2016 році надійшло: 7 запити соціально-правового характеру (про підтвердження трудового стажу та заробітну плату), 2 генеалогічних.

Відсотковий склад запитів соціально-правового характеру: про трудовий стаж та заробітну плату – 100 %.

Основні питання, що порушувалися у тематичних запитах: пошук документації з проектування будівель, зокрема типових проектів житлових будинків, проектів забудови Хрещатика та центральної частини м. Київ, забудови м. Нова Каховка, окремих будинків у м. Харків; проектів Київського річкового вокзалу, Маріупольського порту; діяльності видатних архітекторів (О. М. Бекетов, О. І. Ржепішевський); історії розвитку промислових підприємств (фабрика «Бісквіт-Шоколад»), проектів мостів та мостових переходів; проектів будівельної техніки, спеціальних автомобілів для інвалідів; конструкторської документації з проектування лебідок; проектування Слов’янської ТЕС; проектної документації щодо спорудження гідротехнічних об’єктів тощо. 

Серед запитів 29 вирішені позитивно, на 31 дано роз’яснення. Скарг немає.

Відповідно до посадових обов’язків запити громадян виконують працівники відділу використання інформації документів.

У ЦДНТА України впроваджено комп’ютерну систему обліку звернень громадян та електронну реєстрацію запитів, а також контролю за вирішенням порушених у них питань.

Відповідно до наказу ЦДНТА України від 18.07.2011 р. № 69/ОД відповідальною особою з питань запитів на інформацію, що надходять до ЦДНТА України, у частині контролю виконання запитів на інформацію призначено начальника відділу використання інформації документів; заведено журнал обліку запитів на інформацію; розроблено Регламент виконання запитів на інформацію у ЦДНТА України; на підставі примірної форми запиту на інформацію та примірного порядку складення та подання запитів на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 583 затверджено «Форму запиту на інформацію ЦДНТА України» та «Порядок складення та подання запитів на інформацію ЦДНТА України». На веб-сайті архіву створено спеціальну рубрику «Доступ до інформації», де розміщено порядок та форму  запиту. Аналіз роботи із запитами на інформацію проводиться щоквартально.

За період 2016 р. до відділу використання інформації документів ЦДНТА України запитів на інформацію не надходило.

Під час виконання звернень та запитів громадян питань та труднощів стосовно Закону України «Про захист персональних даних» не виникало. У ЦДНТА України зареєстровано базу персональних даних «Звернення громадян».

Центральний державний науково-технічний архів України
Copyright © 2017